Salgsbetingelser

1) Tilbud og opfordring hertil

Alle tilbud, der fremsendes af Jens A. Jacobsen A/S, er baseret på de på tilbudsdagen gældende salgspriser, toldsatser, valutakurser og statslige afgifter. Jens A. Jacobsen A/S forbeholder sig ret til at regulere salgsprisen i det omfang, ændringer efterfølgende indtræder i toldsatser, valutakurser, statslige afgifter, råvarepriser mv. Bilagsmateriale, som er leveret med afgivne tilbud, tilhører Jens A. Jacobsen A/S. Materialet må ikke misbruges eller videregives til tredjemand og skal på forlangende, hvis tilbuddet ikke fører til ordre, leveres tilbage til Jens A. Jacobsen A/S, jvf. i øvrigt markedsføringslovens § 1.

Afgivne tilbud kan af Jens A. Jacobsen A/S frit tilbagekaldes eller ændres, indtil accept er kommet frem til Jens A. Jacobsen A/S. Jens A. Jacobsens hjemmeside og webshop er indrettet således, at de varer og priser, kunden præsenteres for, i relation til aftalelovens § 9 er at anse som en opfordring til at gøre tilbud. Jens A. Jacobsen A/S tager således forbehold for eventuelle fejlagtige prisangivelser på hjemmesiden og i webshoppen mv., ligesom der tages forbehold for eventuelle fejl ved den oplyste lagerstatus, tekniske oplysninger om produktet mv.

2) Produktoplysninger og rådgivning

Jens A. Jacobsen A/S tager forbehold for de anførte mål, proportioner, vægt, diagrammer, instruktioner, tekniske oplysninger mv., som fremgår af vores kataloger, manualer, instruktioner mv., hvorfor der ikke kan rettes noget krav mod Jens A. Jacobsen A/S i den anledning. Dette skal ses i lyset af, at der er tale om oplysninger, der ofte hidrører fra tredjemand, herunder producentens egne informationer og produktspecifikationer. Jens A. Jacobsen A/S kan på tilsvarende måde ikke holdes ansvarlig for oplysninger, rådgivning mv. der er ydet af tredjemand.

3) Ordrer fra kunden

Ordrer er bindende for afgiveren og ændring eller annullering kan kun foretages efter skriftlig aftale med Jens A. Jacobsen A/S. Jens A. Jacobsen A/S behandler ordren, straks den er modtaget i systemet. Såfremt ordren ikke kan accepteres, grundet eventuelle prisændringer eller fejl er Jens A. Jacobsen A/S forpligtet at kontakte ordregiveren herom. Ved elektroniske ordrer, herunder ordrer afgivet gennem Jens A. Jacobsens webshop, er det aftalt, at der ikke udsendes en ordrebekræftelse iht. e-handelslovens § 12. På forlangende kan en ordrebekræftelse altid fremsendes til kunden.

4) Forsendelse og ejendomsret

Forsendelse finder sted for købers regning og risiko, med mindre andet er aftalt i forbindelse med handlens indgåelse.

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Jens A. Jacobsen A/S, indtil den fulde købesum er betalt.

5) Returnering

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale og med angivelse af følgeseddels nr. og dato. Omkostninger i forbindelse med returnering samt i øvrigt risiko herved for beskadigelse påhviler køber. Lagerførte varer, der efter aftale returneres senest 14 dage efter levering, krediteres med et fradrag på 5 %, dog min. DKK 100,- forudsat varen er ubrugt i original og ubeskadiget emballage og returbehandlingen udføres via Jens A. Webshop. Lagerførte varer, der efter aftale returneres indtil 6 mdr. efter leveringen, krediteres med et fradrag på 10 %, dog min. DKK 100,- forudsat varen er ubrugt i original og ubeskadiget emballage og returbehandlingen udføres via Jens A. Webshop. Ikke lagerførte varer, der efter aftale returneres indtil 6 mdr. efter leveringen, krediteres med et minimumsfradrag på 10 %. Der tages forbehold for vore leverandørers kreditering, hvilket også gælder specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer, der normalt ikke tages retur uden vor leverandørs accept. Varer kan normalt ikke returneres senere end 6 mdr. efter leveringsdagen. Udgåede varer modtages ikke retur.

6) Transportskader

Transportskader skal straks ved varens modtagelse anmeldes af køber over for transportøren (postvæsenet, fragtmand m.v.) med samtidig orientering af Jens A. Jacobsen A/S.

7) Emballage og øvrige tillæg

Paller, rammer og anden emballage faktureres til kostpris og tages ikke retur. Øvrige tilkomne omkostninger vil blive debiteret særskilt, f.eks. energitillæg, forgæves kørsel, kabelklip, særlige hjemtagelses omkostninger mv.

8) Reklamationer

Ved modtagelse af varen, er køber forpligtet til at undersøge forsendelsen grundigt i henhold til

købelovens § 51. Eventuelle reklamationer over manko eller andre synlige mangler ved varen skal ske straks og skriftligt inden 48 timer fra leverancens modtagelse. I modsat fald fortaber køber sin ret til at gøre mangler gældende over for Jens A. Jacobsen A/S.

9) Afhjælpning af fejl og mangler

Varer der inden 24 måneder efter leveringen måtte vise sig at være behæftet med væsentlige mangler, som vi er ansvarlige for, erstattes efter vort valg enten ved reparation, ombytning eller refusion af den erlagte betaling. Der tilkommer ikke køber mangelbeføjelser herudover. Ved reparation eller ombytning skal levering ske franko til vor adresse. Jens A. Jacobsen A/S er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, der opstår i leveret software, medmindre grov uagtsomhed fra Jens A. Jacobsen A/S´ side kan påvises. Jens A. Jacobsen A/S hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

10) Forsinkelse

Forsinket levering berettiger ikke køber til ophævelse af købet, medmindre køber efter leveringsfristens udløb over for Jens A. Jacobsen A/S har fremsat skriftligt påkrav med en rimelig frist til gennemførelse af leveringen. Jens A. Jacobsen A/S er ikke ansvarlig for købers direkte eller indirekte tab i tilfælde af forsinkelse med leveringen.

11) Fordringshavermora

Såfremt køber undlader at afhente eller modtage varen, er Jens A. Jacobsen A/S berettiget til at opbevare og eventuelt forsikre varen for købers regning. Såfremt køber, trods skriftlig opfordring, ikke afhenter/modtager varen straks herefter, er Jens A. Jacobsen A/S berettiget til, bedst muligt for køber, at sælge varen til anden side.

12) Betaling

Betaling skal ske netto kontant, medmindre der er indgået anden aftale mellem parterne. Ved betaling efter forfaldsdato opkræves morarenter med 1,2 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling på grund af modkrav, som Jens A. Jacobsen A/S ikke har godkendt.

13) Byggeleveranceklausul

I det omfang varer leveres til en byggeentreprise i Danmark, hvor AB92 / ABT 93 finder anvendelse, sker leveringen i henhold til AB 92 og ABT 93, §§ 10, stk. 4 og 5, stk. 5, således: Jens A. Jacobsen A/S’ ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen at det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod Jens A. Jacobsen A/S’ køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod selskabet. Også i sådanne tilfælde kan Jens A. Jacobsen A/S kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang selskabets egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Jens A. Jacobsen A/S’ eget kontraktsforhold med selskabets køber. Jens A. Jacobsen A/S anerkender i disse tilfælde at kunne sagsøge sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

14) Produktansvar (Ansvarsfraskrivelse)

Jens A. Jacobsen A/S er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for. Jens A. Jacobsen A/S’ ansvar for tingskade kan ikke overstige DKK 500.000,-. Sælger er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast ejendom, mens varen er i købers besiddelse. Jens A. Jacobsen A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller produkter, hvori disse indgår. Jens A. Jacobsen A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning Jens A. Jacobsen A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Jens A. Jacobsen A/S skadesløs i samme omfang, som Jens A. Jacobsen A/S’ ansvar er begrænset efter stk. 1-4. Køber er forpligtet til straks at underrette Jens A. Jacobsen A/S om erstatningskrav fra tredjemand i henhold til denne bestemmelse samt at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af den solgte vare. Det indbyrdes forhold mellem Jens A. Jacobsen A/S og køber kan altid forlanges afgjort ved voldgift på sælgers anvisning.

15) Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

16) Rettigheder

Jens A. Jacobsen A/S hæfter over for køber for, at solgt software ikke krænker andres patenter eller andres ophavsret. Rejses der sag mod køber med påstand om rettighedskrænkelse, er køber forpligtet til at give Jens A. Jacobsen A/S skriftlig meddelelse herom. Køber erhverver ingen ejendomsret til leveret software, kildeprogrammer og dokumentation, medmindre sådan erhvervelse udtrykkeligt fremgår af købsaftalen. I det omfang køber foretager ændringer i det leverede, er Jens A. Jacobsen A/S ikke ansvarlig for krænkelser som måtte følge heraf.

17) Tvistigheder

Uoverensstemmelser mellem parterne afgøres efter dansk ret af de almindelige danske domstole med Retten i Aalborg som værneting, uanset hvor køber er hjemmehørende. Parterne kan efter tvisten er opstået ved enighed aftale andet værneting.

Aalborg, januar 2016